Τρίτη, 23 Ιουλίου

 

Στις 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 2. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 3. Ανάκληση τής αριθμ.1002/2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 4. Ανάκληση τής αριθμ.2160/2008 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 5. Έγκριση των από 20-5-2024 & 21-5-2024 πρακτικών α) διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Σουλίου (εισηγήτρια Παρθενόπη Κελτσίδου, Πρόεδρος ΔΚΞ).
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Ζαλόγγου στο ύψος της οδού Σουλίου (εισηγήτρια Παρθενόπη Κελτσίδου, Πρόεδρος ΔΚΞ).
 8. Έγκριση της υπ.αρ.17347/6-6-2024 (υπ.αρ.699/2024) Απόφασης Δημάρχου που αφορά έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο Πρόγραμμα INTERREG_Euro_MED με τίτλο πρότασης: “Collaborative,energy – efficient and viable MObility solutions to trigger socially responsible user behaViour in the Med regiOns – Co Moveo”, “Συνδημιουργία ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας για την ενεργοποίηση της υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς των χρηστών στις περιοχές της Μεσογείου Med-Co Moveo”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, αρ.2 του Ν.3852/2010 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός).
 9. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μιχαήλ Τσέπελης).
 10. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 11. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ).
 12. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετού (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).
 13. Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης, για την άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.121/2024 απόφασης Ειρηνοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).
 14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή τού Δήμου Ξάνθης, στον εορτασμό τής παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης).
 15. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αναστάσιος Ταρενίδης).

 

Share.
Exit mobile version