Τετάρτη, 24 Απριλίου

  Με τμηματική παρακράτηση στο ¼ της σύνταξης, θα εισπράττεται το πρόστιμο σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης στην πλατφόρμα για όσους συνταξιούχους εργάζονται, ενώ σε μεταβολή των στοιχείων τους υποχρεούνται οι επαγγελματίες με κομβικό σημείο, αν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την καταβολή της ειδικής εισφοράς.
Για την απασχόληση συνταξιούχων, ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php), που άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας.
Στην πλατφόρμα δηλώνεται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα;

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος λόγω αναπηρίας, ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου.

Προθεσμία δήλωσης;

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους).
Παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η παράλειψη της δήλωσης διαπιστώνεται είτε με διασταύρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και του Μητρώου μη-μισθωτών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε από επιτόπιους ελέγχους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη υποβολής της δήλωσης και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή και πόρου για το διάστημα της απασχόλησης, ο e-ΕΦΚΑ καταλογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και το ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, καθώς και τη χρηματική κύρωση. Το ποσό της οφειλής μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως 1/4 από την κύρια σύνταξη και με συμψηφισμό από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ποιο ποσό καταβάλλεται ως πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ

Στους απασχολούμενους συνταξιούχους , επιβάλλεται πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει ως εξής:
– Μισθωτοί καταβάλλουν 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης.
– Επαγγελματίες καταβάλλουν 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, 40%. Το ίδιο και οι αγρότες.
– Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών καταβάλλουν πόρο 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού. Το ίδιο και οι αγρότες.

Εξαιρέσεις

– Τα άτομα με ψυχική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
– Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές διατάξεις λόγω πιστοποιημένης συνδρομής ειδικών παθήσεων.
– Οι συνταξιούχοι με ειδικές παθήσεις στο δημόσιο τομέα.
– Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.
– Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
– Τα πρόσωπα των οποίων η σύνταξη εκδίδεται και καταβάλλεται από το Υπ. Οικονομικών (θύματα πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών κ.α.)
– Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).

Share.
Exit mobile version