Τρίτη, 23 Ιουλίου

Το συνολικό ποσό ύψους 42 εκατ. ευρώ κατανέμονται σε όλους τους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 101243/24-11-2023 Απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών που Δημοσιεύθηκε, με θέμα την “Δ΄ Κατανομή ποσού 42.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2021-2022 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Επίσης από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.3870/2010.

Για τους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης το ποσό ανέρχεται στα 602.625,00 Ευρώ. Αναλυτικότερα κάθε Δήμος της Π.Ε. Ξάνθης θα λάβει τα ακόλουθα ποσά:

ΑΒΔΗΡΩΝ 100.215,00 Ευρώ

ΜΥΚΗΣ 93.705,00 Ευρώ

ΞΑΝΘΗΣ 343.365,00 Ευρώ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ 65.340,00 Ευρώ.

Share.
Exit mobile version