Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Ολιγοήμερη παράταση, έως τις 7 Ιουλίου και ώρα 13:00, δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στη δράση Σχέδια βελτίωσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο ependyseis.gr.

Αιτήσεις από-οριστικοποίησης αιτήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 48 ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής ependyseis.gr.

 

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50 εκατ. ευρώ ως υπερδέσμευση έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να αν έρθει στα 230 εκατ. ευρώ.

 

Επιλέξιμες επενδύσεις

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης.

Επίσης, ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • τα κτίρια
 • ο μηχανολογικός εξοπλισμός
 • η εγκατάσταση φυτειών
 • οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ
 • η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη

 

Κριτήρια επιλογής

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

 • Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης
 • Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης
 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης
 • Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους
 • Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία
 • Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας
 • Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
Share.
Exit mobile version