Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 10: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

  ΘΕΜΑ 20: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ βάσει του με αριθμ. πρωτ. 5381/24-01-2023 εγγράφου του ΥΠΕΣ (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 30: Καθορισμός ειδικοτήτων για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Τοπείρου στον Α΄
Κύκλο Κινητικότητας 2023 (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 40: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

 ΘΕΜΑ 50: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023 στον Δήμο Τοπείρου (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Share.
Exit mobile version