Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου

Στις 10 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

02ο ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

04ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

05ο ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός  του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς  και  αποθήκευσης, σύμφωνα  με  την  παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

06ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

07ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου), για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

08ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

09ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

10ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

11ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

12ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους  των τελών  διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4463/2017,  για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

13ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν.4795/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

14ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους στάθμευσης και διοικητικών προστίμων, για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

15ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικού δυνητικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

16ο ΘΕΜΑ: Δικαίωμα  χρήσης αρδευτικών δικτύων στην Δ.Ε Σταυρούπολης & στις Κοινότητες  Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

17ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους ύδρευσης ζώων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης & στις Κοινότητες  Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

Share.
Exit mobile version