Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου

Στις 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τού από 1-10-2022 πρακτικού τής Επιτροπής διαγωνισμού τού έργου με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία «Βελτίωση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου» (εισηγητής Φωτεινή Παπαθανασίου, Πρόεδρος Επιτροπής).

02ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή τής από 21-9-2022 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής τού αντικειμένου τής σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τής προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αφορά τις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μίσθωσης ανάθεσης εξειδικευμένου συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

06ο ΘΕΜΑ: Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου πολιτισμού ‘Κ. Μπένης’».

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης σε ανάδοχο, των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών τού Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Αντώνιος Χατζητουλούσης).

08ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Αντώνιος Χατζητουλούσης).

09ο ΘΕΜΑ: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

10ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του αριθμ.πρωτ.27756/3-11-20 πρακτικού κατακύρωσης φανερής μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

12ο ΘΕΜΑ: Λύση μίσθωσης τού αριθμ.44 καταστήματος δημοτικής αγοράς Ξάνθης, αποδοχή αιτήματος ρύθμισης οφειλών και εξουσιοδότηση δικηγόρου τού Δήμου Ξάνθης, για την επίδοση εξώδικης όχλησης σε μισθωτές τού Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

13ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον τού Αρείου Πάγου (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

14ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση τού Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης «Xanthi Runners» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).

16ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν).

Share.
Exit mobile version