Πέμπτη, 13 Ιουνίου

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16° πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.ΕΎ.Α.Ξ.) σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Απόφασης: 172/2022 που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες.

 

 

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, ο Αν. Γεν. Διευθυντής της Δ.ΕΎ.Α. Ξάνθης εισήγαγε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες, θέτοντας υπ’ όψιν του συμβουλίου:

  1. Την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980.
  2. Την με αρ.πρωτ. 4559/26-08-2022 πρόταση του Δ/ντή της Δ.ΟΎ. που έχει ως ακολούθως:

«Σχετ. α) η υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

β) η υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

γ) η υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του γ) σχετικού ζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, επανεξέταση της απόφασης του α) σχετικού και έκδοση νέας απόφασης που να παρέχει μεταξύ άλλων έκπτωση επί του αντίτιμου του ύδατος που καταναλώνεται από άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η Επιχείρηση, συνεκτιμώντας με το παραπάνω αίτημα, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κρίνει ότι θα μπορούσε να προβεί στην ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος μόνο όσον αφορά την κατηγορία της ευπαθούς ομάδας με αναπηρία άνω του 80% για παροχή έκπτωσης 100% επί του αντίτιμου του ύδατος που καταναλώνεται καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, χωρίο εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως προτείνω:

  τη λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης ως προς το μέρος Β.1 αυτής ως εξής:

β. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος του χώρου οίκησης τους.

  1. Άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80%.

Η παρούσα έκπτωση θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του ΚΕΠΑ με την οποία θα πιστοποιείται και θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας».

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω πρόταση, κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. όπως τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά ως προς αυτή.

Το Δ.Σ. Αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανωτέρω πρότασης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ως προς το μέρος Β.1 αυτής ως εξής:

β. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος του χώρου οίκησης τους.

  1. 1. Άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80%.

Η παρούσα έκπτωση θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του ΚΕΠΑ με την οποία θα πιστοποιείται και θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας.

Με εκτίμηση για τη Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Μποζ Ερσίν

Ο Γεν. Γραμματέας

Κουδουμάκης Σταύρος

Share.
Exit mobile version