Τρίτη, 23 Ιουλίου

 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

  1. Έγκριση φακέλου του έργου, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (Ανατολική και Νότια πτέρυγα) ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
  2. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 251 Α  στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  3. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 251 Γ στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού.  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  4. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 253 Α στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού.   (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  5. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης, Αντιδημάρχου Ξάνθης στο εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου Ξάνθης και Δημοτικού Συμβούλου στο εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
  9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης» υποέργο Α΄ « Αποκατάσταση υποδομών στους οικισμούς Δαφνώνα, Νεοχωρίου & Μ. Ευμοίρου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

 

Share.
Exit mobile version