Τρίτη, 23 Ιουλίου

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης ενημερώνει τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εμπορικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ότι εν’ όψει εφαρμογής της παρ 3 του άρθρου 50 του ν. 4929/2022/7-4-2022(ΦΕΚ 71/τ. Α’), τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν διαθέτουν Εμπορική δραστηριότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα της Υπουργικής Απόφασης 44070/28-4-2022 (ΦΕΚ 2226/τ. Β’ /6-5-22), θα διαγραφούν αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ., εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, δηλαδή μέχρι 7/10/2022.

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διαγραφής εγγεγραμμένων ατομικών επιχειρήσεων, καλούνται τα φυσικά πρόσωπα όπως ελέγξουν εάν οι Κ.Α.Δ. που είναι καταχωρισμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω παράρτημα, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, εάν απαιτείται ή να επιλέξουν άλλη νομική μορφή εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Share.
Exit mobile version