Σάββατο, 25 Μαΐου

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται την 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις:

  1. Έγκριση του από 9-6-2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
  2. Έγκριση του από 10-6-2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
  3. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού στο υπόλοιπο υποφωτισμένο δίκτυο του Δήμου Ξάνθης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  5. Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της από 09-06-2022 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, γ) έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της από 09-06-2022 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, δ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  6. Αποδοχή ένταξης τής πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότατα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, σε Δήμους τής χώρας, (εκτός δήμων μητροπολιτικών κέντρων) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
  7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).
  9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
Share.
Exit mobile version