Κυριακή, 28 Μαΐου

  Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου (έδρα Γενισέα) την 5 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 17567/24.03.2022 (ΦΕΚ 1454/25.03.2022 τεύχος Β΄) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 447/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Έγκριση του πρακτικού 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και του πρακτικού 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Σύνταξη σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Share.
Exit mobile version