Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»

 2.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παραγρ. 4 εδαφ. 27 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

3. Τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2022 προσαρμοσμένες στα δεδομένα της πανδημίας και την ανάγκη υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των παιδικών σταθμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τοπείρου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2022, της ανάγκης υποστήριξης του θεσμού καθώς και της ανάγκης τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Share.
Exit mobile version