Πέμπτη, 13 Ιουνίου

  Σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  2. Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  3. Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  4. Έγκριση του από 18/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

  5. Έγκριση φακέλου του έργου, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Σάρδεων» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

  6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

  7. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας με φανερή, μειοδοτική και προφορική διαδικασίας για την μίσθωση ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  8. Έγκριση της με αριθμό 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  9. Έγκριση της με αριθμό 5/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  10. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας με φανερή, μειοδοτική και προφορική διαδικασία για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την μετεγκατάσταση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  11. Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  12. Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

  13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής και διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

Share.
Exit mobile version