Κυριακή, 28 Μαΐου

  Σε δια περιφοράς, τακτική, συνεδρίαση, συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 9:00- 12:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Θεώρηση και άρνηση θεωρήσεων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/217 (ΦΕΚ171/Α΄) (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ171/Α΄) (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  3. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ171/Α΄) (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

Share.
Exit mobile version